Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng

Mẫu đơn xin thực tập

Với các bạn sinh viên năm cuối tại các trường ngân hàng, ngoại thương, kinh tế, mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng là loại giấy tờ cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn mà chúng tôi sưu tầm dưới đây.

Nội dung của đơn xin thực tập tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: NGÂN HÀNG…………….

Tôi tên:..............................Ngày sinh: ....................Nam Nữ

Nơi sinh:.........................CMND số:......................Ngày cấp:..................Tại.....................

Địa chỉ thường trú:.........................................................

Địa chỉ liên lạc (nếu có):......................................

Điện thoại: ...................Email: ...................ĐT liên lạc khẩn:...................

Sinh viên trường: ...................Khoa:...................

Đề tài thực tập:.........................................................

Nơi xin thực tập (quận/huyện – tỉnh/thành phố):

Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng…………tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

  • Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của ………;
  • Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản của………….;
  • Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với ………..(nếu có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại ………..

……………, ngày…..tháng…..năm 20……

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng

Đơn xin thực tập tại ngân hàng

Đánh giá bài viết
1 782
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm