Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên

Giới thiệu

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục

Đơn xin thuyên chuyển công tác hay đơn xin chuyển trường của giáo viên dành cho các cán bộ giáo viên khi muốn xin thay đổi vị trí công tác từ các đơn vị khác nhau là biểu mẫu, mẫu đơn xin được gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, giúp cho việc việc chuẩn bị cũng như viết đơn xin thuyên chuyển công tác được rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ thông tin nhất.

Đơn đề nghị chuyển công tác

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác ngành giáo dục

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác mà VnDoc giới thiệu đến các bạn tham khảo dưới đây là mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên. Các bạn khi tham khảo có thể dựa trên những nội dung cơ bản mà có được bản Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác phù hợp nhất với hoàn cảnh và bản thân.

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

                                         Kính gửi:

 

 

 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo .......................................

- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Lãnh đạo

Họ và tên:......................................................................Nam............Nữ.....................

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………...............................................................

Nơi sinh:……………………………….............................................................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................

Văn bằng chuyên môn:................................................................................................

Giáo viên môn:............................................................................................................

Năm vào ngành:................................... Năm bổ nhiệm ngạch:.......................................

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:.............................................................................................

1/.........................................................................................................................

2/.........................................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:....................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./. 

  Ngày....... tháng...... năm 20......

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Văn bản giáo dục