Mẫu đơn xin từ chức

1 3.489

Mẫu đơn xin từ chức mới nhất

Mẫu đơn xin từ chức là mẫu đơn được lập ra để xin được từ chức mình đang đảm nhiệm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin từ chức, lý do từ chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin từ chức tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin từ chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: ........................................

Tôi tên: .....................................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................

Tôi làm đơn này kính mong ................................... xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Kính mong ...................... trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

 

.........., ngày...tháng...năm...

 

Kính đơn

Mẫu đơn xin từ chức

Mẫu đơn xin từ chức

Đánh giá bài viết
1 3.489
Thủ tục hành chính Xem thêm