Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng là mẫu đơn được cá nhân lập ra gửi tới ngân hàng đang tuyển dụng nhân sự để xin được tuyển dụng vào ngân hàng đó. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thành tích học tập, thông tin của ngân hàng mà người đó muốn xin tuyển dụng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng tại đây.

Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất

Mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng

Mẫu đơn xin việc ngành Công nghệ thông tin

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

.............., ngày......tháng.....năm.....

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: ......................................................

Tên tôi là (Viết chữ in hoa): .........................................................................................

Ngày sinh: .................................. Nơi sinh: ..................................... Nam, Nữ: ...........

Số chứng minh nhân dân: ............................ Ngày cấp: .............................................

Nơi cấp chứng minh nhân dân: ..................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ................................ Ngày cấp: ............................................

Nơi cấp sổ Bảo hiểm xã hội: .......................................................................................

Hộ khẩu thường trú (1): .............................................................................................

Địa chỉ đang ở (2): .....................................................................................................

Địa chỉ báo tin (3): ......................................................................................................

Điện thoại liên lạc: Số cố định: .......................................... Số di động: ......................

Trường đào tạo: ............................................... Năm tốt nghiệp: ...............................

Loại hình đào tạo: ...................................... Chuyên ngành đào tạo: ..........................

Hạng tốt nghiệp: ......................... Điểm TBC học tập: ................................................

Trường hợp tham gia đào tạo khác: ...........................................................................

Trình độ ngoại ngữ: ...................................................................................................

Trình độ tin học: ........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng của Ngân hàng, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để xin việc vào vị trí ..................................................................................................................

Tôi xin cam đoan:

- Đảm bảo tính chính xác của Hồ sơ dự tuyển, trong trường hợp hồ sơ khai không đúng sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng tuyển dụng Ngân hàng ........................................ – chi nhánh ......................... và trước pháp luật.

- Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng của Ngân hàng

               Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 2.963
Mẫu CV xin việc Xem thêm