Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn

1 10.639

Mẫu đơn đề nghị xác nhận cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị xác nhận cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông xin nơi cư trú... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn tại đây.

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

(Dùng cho học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn)

                 Kính gửi:

 

- UBND huyện………………..tỉnh…………………..;

- UBND xã…………….., huyện, …….……., tỉnh……………...;

Tên tôi là: .............................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................................................................

Quê quán: ............................................................................................................

Là học sinh trường: .............................................................................................

Con ông:………………………………………Ngày sinh: .......................................

Con bà:………………………………………..Ngày sinh: .......................................

Hộ khẩu thường trú tại: .......................................................................................

Căn cứ Quyết định số ........................... ngày...tháng...năm... của Thủ tướng chính phủ

Tôi làm đơn này, đề nghị UBND xã ……………, UBND huyện……………, tỉnh……………….. xác nhận cho gia đình và bản thân tôi có Hộ khẩu thường trú là thuộc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ để được hưởng các chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ..........., ngày...tháng...năm....
  Người làm đơn

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ………………

Anh (chị):……………………………………..

Là con ông: …………………………………..

Thuộc diện hộ gia đình xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị nhà trường xem xét giải quyết.

........, ngày...tháng...năm...

Chủ tịch

XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN……………

Gia đình ông:…………………………………

Hiện ở:……………………………………….

Thuộc diện hộ gia đình xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị nhà trường xem xét giải quyết.

..............., ngày...tháng...năm...

Chủ tịch

Đánh giá bài viết
1 10.639
Thủ tục hành chính Xem thêm