Mẫu đơn xin xác nhận điểm rèn luyện

1 14

Mẫu đơn xin được xác nhận điểm rèn luyện

Mẫu đơn xin xác nhận điểm rèn luyện là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận điểm rèn luyện của một hoặc một số cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận điểm rèn luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN

Kính gửi: – Trường……………………….

– Phòng đào tạo.

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Quy chế/Nội quy trường………….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………..…………………………

Hiện tại cư trú tại:…………………………………..………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….…….

Là:…………… (tư cách làm đơn, ví dụ, học sinh/sinh viên/… trường…………. đang theo học tại lớp…… ngành……… Khóa…… Năm học………….. Trường………………)

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận điểm rèn luyện, ví dụ,

Ngày…/…/….., theo Giấy gọi nhập học/….. tôi đến báo danh tại trường………… và bắt đầu theo học tại lớp…… ngành…… Khoá………… Trường………… Mã số sinh viên/học sinh/học viên…………..

Vào học kỳ….., tức là từ ngày…/…./………. đến hết ngày…/…../….., tôi có tham gia học tập/rèn luyện tại………… với các môn học sau:……………………. Và đạt được kết quả như sau:………………………………………

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu ứng tuyển thực tập sinh tại công ty……………….. Tuy nhiên, công ty yêu cầu người ứng tuyển phải có xác nhận về điểm rèn luyện………….. mà bản thân đưa ra tại hồ sơ ứng tuyển.)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường xem xét và xác nhận kết quả/điểm rèn luyện trong quá trình………………… mà tôi theo học/rèn luyện tại trường…………. Cụ thể trên thang điểm …… như sau:

STT

Môn

Điểm bài tập nhóm

Điểm bài tập cá nhân

Điểm bài tập học kỳ

Điểm TBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý trường xem xét và xác nhận thông tin về điểm rèn luyện của tôi trong quá trình/thời gian……………… để tôi…………………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận điểm rèn luyện

Mẫu đơn xin xác nhận điểm rèn luyện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm