Mẫu đơn xin xác nhận kết quả thi hành án

1 9

Mẫu đơn xin được xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả thi hành án là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn xin xác nhận về việc thi hành án của một cá nhân nào đó. Trong đơn phải thể hiện những nội dung như thông tin của người thi hành án(họ và tên, số CMND/CCCD), những nội dung phải thi hành, những nội dung đã thi hành, những nội dung còn phải thi hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận kết quả thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Về việc xác nhận kết quả thi hành án)

– Căn cứ quy định tại Luật Thi hành án Dân sự năm 2015, Nghị định số ;

– Căn cứ Bản án, Quyết định số ……… ngày … tháng … năm … của …………..;

– Căn cứ …….;

– Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ………………

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):……………………………………… Địa chỉ……………………………………..

Theo Bản án, Quyết định số …………….. ngày … tháng …năm … của Tòa án ………………và Quyết định thi hành án số……. ngày…tháng… năm … của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………thì ông (bà)………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Các khoản phải thi hành: ………………………………………………………..……..

Các khoản đã thi hành được: …………………………………………………………..

Các khoản chưa thi hành: ……………………………………….…………………….

Đề nghị xác nhận: ……………………………………………………………………..

Các tài liệu kèm theo:

– Bản án, Quyết định số ………….ngày … tháng … năm … của ………….………

– Quyết định thi hành án số ……….. ngày…tháng … năm … của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………………………..

– Tài liệu có liên quan khác …………………………………………………………..

Xác nhận của……………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Thủ tục hành chính Xem thêm