Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch

1 14

Mẫu đơn xin được xác nhận quy hoạch

Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận thông tin/sự việc liên quan tới vấn đề quy hoạch tại một địa phương, địa điểm nhất định nào đó là chính xác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUY HOẠCH

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………….

– Ông/Bà…………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………..………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………..……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận quy hoạch, ví dụ:

Tôi là: chủ sử dụng mảnh đất số……………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do Sở tài nguyên và môi trường………………… cấp ngày…./…./……

Ngày…/…/……, tôi có làm đơn thông báo việc khởi công xây dựng mới nhà ở cấp…………. vào ngày…/…/…… Tuy nhiên, ngày…/…/….. tôi nhận được thông báo của………….. về việc không được phép xây dựng mới nhà ở do khu vực đất này của tôi thuộc khu vực quy hoạch theo Quyết định…………….

Nhưng, trước thời điểm này tôi không hề nhận được thông tin nào về việc quy hoạch này.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận lại một số thông tin về việc quy hoạch trên cho tôi. Cụ thể là những thông tin sau:

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận thông tin về quy hoạch theo Quyết định/…

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch

Mẫu đơn xin xác nhận quy hoạch

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm