Mẫu đơn xin xác nhận thời gian học tập

1 31

Mẫu đơn xin được xác nhận thời gian học tập

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian học tập là văn bản được sử dụng khi cá nhân có nhu cầu xin xác nhận về thời gian học tập của mình tại cơ sở giáo dụ. Khi viết, người làm đơn cần đề cập đến những thông tin như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khoa, niên khóa, lý do xin xác nhận,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận thời gian học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN HỌC TẬP

· Căn cứ …;

· Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Phòng Đào tạo, Trường……………………………………

Em là:………………………………………… Sinh ngày: …………………………..

Mã số sinh viên:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Sinh viên lớp: …..…… Khoa: …………………. Niên khóa: 20… – 20…

Em xin trình bày một việc như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể về hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc xin xác nhận, ví dụ: Ngày… tháng … năm , em tiến hành thủ tục nộp hồ sơ xin học bổng tại trường Đại học…. Theo quy định của nhà trường, những ứng viên khi nộp hồ sơ phải gửi kèm xác nhận về thời gian học tập tại nơi mình đã/đang theo học.)

Vì vậy, em làm đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo trường ………….. xác nhận cho em thời gian học tập tại trường là từ tháng … đến tháng … năm … để em có thể hoàn thành hồ sơ xin học bổng theo đúng quy định.

Em xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của……………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian học tập

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian học tập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31
Thủ tục hành chính Xem thêm