Mẫu đơn xin xác nhận việc trích đo

1 124

Mẫu đơn xin được xác nhận việc trích đo

Mẫu đơn xin xác nhận việc trích đo là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận về việc trích đo. Mẫu nêu rõ nội dung xin được xác nhận, thông tin trích đo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận việc trích đo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN
(Việc tách thửa, hợp thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất như cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ do sai ranh giới, diện tích; chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho tặng….)

Kính gửi: ……………

Tôi là: ……………………………………………..Sinh năm: ………………………

CMTND/CCCD số: …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã (thị trấn) xác nhận cho tôi, hiện tôi đang sử dụng diện tích đất theo GCN có số phát hành GCN:........................,số vào sổ cấp GCN:............................; ký cấp ngày ..... ./............./............. , nay:

Xin tách thành:.......thửa đất đối với thửa đất số.................; tờ bản đồ số:.......

Xin hợp các thửa đất số ……………………………………tờ bản đồ số …………… thành một thửa .

Lý do tách hợp thửa đất: ………………………………………………………………..

Cam kết của người sử dụng mảnh đất: …………………………………………………

 

….………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của ……..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin xác nhận trích đo hoặc tách hợp thửa đất

Mẫu đơn xin xác nhận việc trích đo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 124
Thủ tục hành chính Xem thêm