Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

1 5

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên là mẫu đơn gì? Nội dung đơn được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên là gì?

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc đăng ký cử người giám hộ đương nhiên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người giám hộ...

2. Mẫu đơn yêu cầu về việc đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VIỆC CỬ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………………………………….

Chúng tôi (Tôi) là:

Họ và tên

Ông

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/Tạm trú (1)

 

 

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ

thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

 

 

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi (tôi) là người giám hộ đương nhiên của người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………….………………Giới tính………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………..………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………Quốc tịch:…………………………….….

Nơi thường trú/Tạm trú (1):……………………………………………………………

Quan hệ với người cần được giám hộ:…………………..………………………….

…………………………………………………………………………………………...

Lý do cử giám hộ: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………Tình trạng tài sản riêng của người cần được giám hộ (nếu có):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, công nhận.

Ý kiến của những người cùng có thể là người giám hộ đương nhiên.

(Ký và ghi rõ họ tên, quan hệ với người cần được giám hộ) (3)

……., ngày…….tháng……..năm ……

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

· Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú:…..”.

· Ghi rõ lọai Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu,….).

· Chỉ cần thiết trong trường hợp có những người khác cùng có thể là người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử người giám hộ đương nhiên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm