Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

1 8

Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng là gì? Mẫu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng là gì?

Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc quyết toán và thanh lý hợp đồng. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán và thanh lý hợp đồng...

2. Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

YÊU CẦU QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng ………………………, ngày ….. tháng ….. năm ….. giữa …………….. và Công ty ………………….;

– Căn cứ Bản cam kết ngày ….. tháng ….. năm …………..

ÔNG/BÀ: …………………………………………..………………………………….

Số CMND:…………………..Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ:………..……………………………...…………………………………………

Điện thoại:………………………..……………………………………………………..

Yêu cầu Công ty:

CÔNG TY …………………………………………………………………..…………

Địa chỉ:………..……………………………...…………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………………… Chức vụ: Tổng Giám đốc

Thực hiện quyết toán và thanh lý Hợp đồng góp vốn ký ngày ….. tháng ….. năm ………….. với các nội dung sau:

1/ Công ty đã không thực hiện được các công việc thoả thuận trong hợp đồng góp vốn ký với tôi;

2/ Tôi yêu cầu được quyết toán và thanh toán:

Tổng số tiền:……………………………………VNĐ

(Viết bằng chữ: …………………………………………………………………. đồng).

3/ Hợp đồng góp vốn giữa tôi và Công ty ……………………… sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Công ty ………………………………………………………………thanh toán toàn bộ số tiền trên bằng tiền mặt cho tôi.

Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện theo trình tự thủ tục pháp luật quy định, ưu tiên tôn trọng thỏa thuận giữa các bên, không tiến hành các hoạt động có thể xâm hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các bên, nếu trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết./.

 

Người yêu cầu

Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

Mẫu đơn yêu cầu quyết toán và thanh lý hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm