Mẫu đơn yêu cầu trả lời tiến độ

1 7

Mẫu đơn yêu cầu về việc trả lời tiến độ

Mẫu đơn yêu cầu trả lời tiến độ là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc trả lời tiến độ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung yêu cầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu về việc trả lời tiến độ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU TRẢ LỜI TIẾN ĐỘ

(V/v: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở năm 2014;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân huyện

-Văn phòng đăng ký đất đai- phòng tài nguyên và môi trường

Tôi tên là:

CMND số:… Cấp ngày:… Nơi cấp:…

Nơi đăng ký HKTT:

Số điện thoại:

Ngày…/2019 tôi có nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Bộ hồ sơ gồm có: Đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất;…. Với thông tin về thửa đất như sau: Thửa số:… Tờ bản đồ số:… Diện tích:… Kích thước:… Giáp ranh:….Tôi đã nộp đầy đủ các giấy tờ bắt buộc theo đúng trình tự thủ tục để được cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật. Theo Quy định tại nghị định 01/2017/NĐ-CP, cụ thể tại khoản 2 Điều 61quy định về Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai:

“2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a)Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;”

Tuy nhiên, đến ngày …/2019 đã là 60 ngày nhưng tôi chưa nhân được bất cứ phản hồi nào về việc chậm chễ này, cũng như việc thông báo lại rằng khi nào thì tôi mới được cấp GCNQSDĐ. Tôi đã nhiều lần liên lạc với cán bộ phụ trách việc CGCNSDĐ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời xác đáng và khi nào tôi mới nhận được GCNQSDD.

Xét thấy, thời gian giải quyết vấn đề này của Phòng tài nguyên và môi trường đã vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, tôi yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai- phòng tài nguyên và môi trường:

– Nêu rõ lý do tại sao tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ bị xử lý chậm hơn so với quy định của pháp luật đến tận 30 ngày;

– Trả lời cụ thể bằng văn bản trong thời hạn 10 làm việc cho tôi được biết về tình hình tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

Mẫu đơn yêu cầu trả lời tiến độ

Mẫu đơn yêu cầu trả lời tiến độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Thủ tục hành chính Xem thêm