Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

1 8

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được mẫu đơn yêu cầu nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là gì?

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc trả lời tiến độ. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, tiến độ thụ lý vụ án...

2. Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN YÊU CẦU
(V/v: Trả lời về tiến độ giải quyết Đơn khởi kiện vụ án …………………)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …………………

Tôi là: …………………………….………………………………………..………....…..

CMND số: ………………. Cấp ngày: …………..……… Nơi cấp: ……….…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………...…..……

………………………………………………………………………………………......…

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………..…………………………....….

………………………………………………………………………………………......…

Số điện thoại liên hệ: ……………………….………………………………….............

Ngày ……/………../…., tôi có nộp Đơn khởi kiện yêu cầu ………………… theo trình tự thủ tục hướng dẫn của Tòa án nhân dân quận …………….. và cũng đã bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của quý Tòa. Nhưng sau đó, từ thời điểm đó tới nay ngày …………………, tôi không hề nhận được sự phản hồi gì của quý Tòa về Đơn khởi kiện của tôi. Dựa theo quy định tại Điều 167 Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục nhận đơn khởi kiện của Tòa án:

“Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1.Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2.Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác.

3.Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.”

và quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự:

“Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông báo bằng văn bản cho bị đơn, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Toà án đã thụ lý vụ án”

Xét thấy, đã vượt quá thời gian giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật mà tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ phía Tòa án nhân dân quận ………………….. Tôi kính yêu cầu Tòa án nhân dân quận …………………. trả lời cho tôi biết về tình hình tiến độ giải quyết vụ việc của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm