Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

1 6

Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gì? Mẫu bản dự án vay vốn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gì?

Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là mẫu bản dự án được lập ra để ghi chép về dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Mẫu nêu rõ thông tin dự án, số tiền cho vay...

2. Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ ÁN VAY VỐN
HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……..

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Tên Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ kinh doanh:.................…....................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................…...........................................

3. Điện thoại: …………………………………….Fax: ..................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:

Ngày cấp: ………………………Cơ quan cấp: ......................................…...….............

Hoặc hợp đồng hợp tác số: ................................................................……......................

5. Họ và tên người đại diện: ................................................... Chức vụ: …………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .........................................

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: ....................................................

Quyết định bổ nhiệm số: ……. Ngày: …………. Do: ...................................... quyết định

Hoặc giấy ủy quyền số: ……… Ngày: ………… Do: ........................................ ủy quyền

6. Mã số thuế: .............................................................................................................

7. Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có: ....................................................................... đồng

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của 02 năm trước thời điểm vay vốn (nếu có)

Năm ……….:

- Tổng doanh thu: ................................................................................................ đồng

- Tổng chi phí: ..................................................................................................... đồng

- Thuế: ................................................................................................................ đồng

- Lợi nhuận: ......................................................................................................... đồng

Năm ………:

- Tổng doanh thu: ................................................................................................ đồng

- Tổng chi phí: ..................................................................................................... đồng

- Thuế: ................................................................................................................ đồng

- Lợi nhuận: ......................................................................................................... đồng

2. Tình hình sử dụng lao động

Tổng số lao động hiện có: .................................................................. người, trong đó:

- Lao động nữ (nếu có): ...................................................................................... người

- Lao động là người khuyết tật (nếu có): .............................................................. người

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): .................................................... người

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN VÀ NHU CẦU VAY VỐN

1. Tên dự án: ..............................................................................................................

Nơi thực hiện dự án: ...................................................................................................

2. Nội dung dự án

a) Hiện trạng

- Văn phòng/chi nhánh/cửa hàng kinh doanh (địa chỉ, diện tích): ............................

...................................................................................................................................

- Nhà xưởng, kho bãi (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt động, địa chỉ):

...................................................................................................................................

- Trang thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động):..........................

...................................................................................................................................

b) Dự án phát triển sản xuất, kinh doanh

- Mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi:

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: .......................................................................................

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: ..........................................................................................

- Đầu tư trang thiết bị:

+ Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị):.........................................................

+ Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị): ...............................................................

- Đầu tư vốn lưu động: Vật tư, nguyên, nhiên liệu, hàng hóa, dịch vụ (chủng loại, số lượng, giá trị):

c) Phương án sử dụng lao động.

Tổng số lao động: .............................................................................. người, trong đó:

- Số người lao động được tạo việc làm (nếu có): ................................. người, trong đó:

+ Lao động nữ (nếu có): ..................................................................................... người

+ Lao động là người khuyết tật (nếu có): ............................................................. người

+ Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): .................................................. người.

- Số người lao động được duy trì và mở rộng việc làm: ...................... người, trong đó:

+ Lao động nữ (nếu có): ..................................................................................... người

+ Lao động là người khuyết tật (nếu có): ............................................................. người

+ Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): ................................................... người

d) Hiệu quả kinh tế của dự án vay vốn

- Tổng doanh thu: ................................................................................................ đồng

- Tổng chi phí: ..................................................................................................... đồng

- Lợi nhuận: ......................................................................................................... đồng

đ) Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án: tháng ... năm ……………

3. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án: ..................................................... đồng, trong đó:

- Vốn tự có: ........................................................................................................ đồng

Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ..................................................................... đồng

(Bằng chữ: ................................................................................................................. )

để dùng vào việc: .......................................................................................................

4. Thời hạn vay:... tháng

5. Nguồn tiền trả nợ ngân hàng

- Khấu hao tài sản từ vốn vay: .............................................................................. đồng

- Khấu hao tài sản từ nguồn vốn tự có: ................................................................. đồng

- Lợi nhuận từ dự án và các nguồn khác: .............................................................. đồng

- Dự kiến tổng số tiền trả nợ một năm là: .............................................................. đồng

6. Trả gốc: ............................................................... Trả lãi theo:………………………….

7. Tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có)

STT

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH (đồng)

GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN ………………………………

Cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………
………………………………………………………
Có dự án được thực hiện tại địa phương./.

..., ngày ... tháng ... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

..., ngày ... tháng... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Mẫu dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm