Mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

1 327

Mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện

Mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện là mẫu bản dự toán được lập ra để dự toán về chi phí tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu dự toán nêu rõ thông tin lớp huấn luyện, nội dung chi phí... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện như sau:

TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN

Tên lớp huấn luyện: (1) ........................................................................

Số lượng người lao động đăng ký: .......................................................

Thời gian huấn luyện: …………………… giờ.

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

 

TỔNG

         

1

Tuyển sinh

Người

       

2

Khai mạc, bế mạc

Lần

       

3

Cấp thẻ an toàn

Thẻ

       

4

Tài liệu huấn luyện

Bộ

       

5

Thù lao người huấn luyện

Giờ

       

6

Phụ cấp lưu động cho người huấn luyện, người quản lý

Người

       

7

Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu huấn luyện thực hành

         

8

Thuê lớp học

Ngày

       

9

Thuê thiết bị huấn luyện

Thiết bị

       

10

Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị, vật liệu cồng kềnh

Lần

       

11

Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp huấn luyện

         

12

Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình huấn luyện đặc thù

         

13

Chi công tác quản lý lớp huấn luyện

         

DUYỆT CỦA …………….(2) 

…………, ngày………tháng………năm 20….
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

(1) Ghi cụ thể tên chuyên đề lớp huấn luyện người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

(2) Tên cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ở Trung ương hoặc địa phương.

Mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện

Mẫu dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện

Đánh giá bài viết
1 327
Thủ tục hành chính Xem thêm