Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia

1 2

Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia là gì? Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia là gì?

Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia là mẫu ảng dự toán được lập ra để ghi chép về việc dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán, chi phí xuất hàng... Mẫu được ban hành theo Quyết định 82/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia

Tên đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../……
V/v dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia

….., ngày …. tháng …. năm ….

Kính gửi: (tên Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia).

Căn cứ;

Căn cứ;

……..

Căn cứ Thông tư số……….về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ;

(tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ) đã lập dự toán chi phí xuất, cấp (số lượng và tên hàng hóa xuất, cấp) và đề nghị tổng chi phí xuất là……đồng

(có dự toán và hồ sơ kèm theo)

Đề nghị (tên Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia) xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ghi chú: Mẫu văn bản này dành cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia)

Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia

Mẫu dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm