Mẫu giải trình báo cáo tài chính lỗ

1 85

Mẫu bản giải trình báo cáo tài chính lỗ

Mẫu giải trình báo cáo tài chính lỗ là mẫu bản giải trình được lập ra để giải trình về việc báo cáo tài chính lỗ. Mẫu nêu rõ nội dung của bản giải trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản giải trình báo cáo tài chính lỗ

CÔNG TY…………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:……../………………

V/v: Giải trình báo cáo tài chính lỗ

……., ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện…………………

Chúng tôi, Công ty………………………, bằng văn bản này chúng tôi xin giải trình về số liệu Báo cáo tài chính năm…….như sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………….…….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm………….

Địa chỉ trụ trở chính:…………………….………………………………………….…..

Điện thoại:………………………………………Fax:………………………………….

Đại diện theo pháp luật:……………..………….. Chức vụ:……………………………

1.Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số theo quyết toán nộp ngày………

Số theo quyết toán điều chỉnh

Chênh lệch

Lý do

A

B

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2.Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số theo quyết toán nộp ngày………

Số theo quyết toán điều chỉnh

Chênh lệch

Lý do

A

B

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.Các thay đổi trên báo cáo tài chính

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số theo quyết toán nộp ngày………

Số theo quyết toán điều chỉnh

Chênh lệch

Lý do

A

B

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Hồ sơ gửi kèm

Tờ khai quyết toán thuê TNDN theo mẫu 03/TNDN

5.Việc chuyển lỗ của năm 2018 được xác định như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Công ty cam kết những nội dung về số liệu báo cáo trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giải trình báo cáo tài chính lỗ

Mẫu giải trình báo cáo tài chính lỗ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 85
Thủ tục hành chính Xem thêm