Mẫu giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

1 31

Mẫu bản giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình bảo hiểm xã hội là mẫu bản giải trình được lập ra để giải trình về chậm bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung giải trình, người giải trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

BHXH…………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:……../………………

 

……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
V/v: chậm đăng ký BHXH theo quy định

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận……………….

Tên doanh nghiệp:…………….………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……

Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………..Fax:…………………………….

Đại diện theo pháp luật:……………………….. Chức vụ:…………………………

Lý do: chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT;

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT;

…………………………………………………………………………………………

Công ty kính mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo BHXH quận…………..về việc chậm đăng ký BHXH của công ty.

Công ty cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình bảo hiểm xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31
Thủ tục hành chính Xem thêm