Mẫu giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

1 48

Mẫu bản giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm mục đích trình bày và giải thích về việc chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:…/….

V/v: Giải trình chậm nộp hồ sơ bhxh

….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: – BHXH………….

Tên công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………………………… Số Fax/email (nếu có):………….………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà……………………… Sinh năm:………….…

Chức vụ:…………………………………….. Căn cứ đại diện:……………...……….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

………………………….(Tên doanh nghiệp) xin giải trình với Qúy cơ quan về việc chậm nộp hồ sơ bhxh như sau:

Lý do doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ bhxh:…………………………….…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ, căn cứ pháp lý chứng cứ chứng minh cho lý do chậm nộp hồ sơ bhxh là hợp pháp để được BHXH…….xem xét, giải quyết

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chậm nộp hồ sơ bhxh của…………………….. (Tên doanh). Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin, giấy tờ là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH ……… xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT

TM.DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mẫu giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình chậm nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 48
Thủ tục hành chính Xem thêm