Mẫu giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

1 15

Mẫu bản giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội là văn bản của cơ quan/tổ chức soạn thảo để trình bày và giải thích trước cơ quan có thẩm quyền về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của cơ quan/tổ chức đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số:…/….

V/v: Giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: – BHXH…….

Tên công ty:…………………………………………………………………..…………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………..…………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:……………………………………. Số Fax/email (nếu có):……………..……

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà………………………. Sinh năm:…………..

Chức vụ:…………………………………………… Căn cứ đại diện:……………...….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………....….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………………...….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..…….

Ngày…/…/… Công ty chúng tôi có nhận được Công văn yêu cầu giải trình về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của BHXH……

Chúng tôi xin giải trình về sự chênh lệch này như sau:

Thứ nhất, chênh lệch về:………………………………………………………………..

Giải thích tại sao có sự chênh lệch: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………....…..

………………………………………………………………………………………....…..

Thứ hai, chênh lệch về:………………………………………………..………………..

Giải thích tại sao có sự chênh lệch: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………....…..

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo).

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chênh lệch bảo hiểm xã hội của Công ty. Chúng tôi xin cam đoan tất cả thông tin, nội dung giải trình là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị BHXH…………… xem xét./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mẫu giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

Mẫu giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Thủ tục hành chính Xem thêm