Mẫu giấy báo làm thêm giờ

1 7.247

Biểu mẫu làm thêm giờ

Mẫu giấy báo làm thêm giờ dùng để thống kê: Họ và tên người làm thêm, những công việc đã làm, thời gian làm thêm... để từ đó làm cơ sở đánh giá, tính lương. Mời các bạn tham khảo mẫu tại đây.

Nội dung của giấy báo làm thêm giờĐơn vị : .........................

 

Mẫu số: C01C- HD

Bộ phận : ......................

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Mã ĐV có QH với NS:.........

ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

 GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ

Ngày..........tháng..........năm .....

Số:.............

- Họ tên:............................................................................................................................

- Nơi công tác: .........................................................................................................

Ngày

tháng

Những

công việc

đã làm

Thời gian làm thêm

Từ

Đến

Tổng số

giờ

giờ

giờ

A

B

1

2

3

         
         
         
         
         
         

Người báo làm thêm giờ

Xác nhận của bộ phận, phòng ban có người làm thêm

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mẫu giấy báo làm thêm giờ

Giấy báo làm thêm giờ

Đánh giá bài viết
1 7.247
Việc làm - Nhân sự Xem thêm