Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

38 223.273

Giấy biên nhận tiền đặt cọc

Giấy biên nhận tiền đặt cọc, hay giấy biên nhận tiền được dùng trong nhiều trường hợp quan trọng. Để đảm bảo độ tin cậy khi bạn cần mua bán hàng hóa với đối tác nào đó bạn cần sử dụng Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc để đảm bảo rằng tiền đã được giao cho người bán. VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc được mọi người sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời quý độc giả của tham khảo hoặc tải về sử dụng cho công việc của mình.

Giấy biên nhận tiền đặt cọc có nội dung cơ bản như sau: 

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
Giấy biên nhận tiền đặt cọc 

Nội dung mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………....…………………………..............…………………..........…

Số chứng minh thư: ………………..................Ngày cấp:…...…............Nơi cấp: ……………………...…

Địa chỉ:………………...…………………………..................................……….....................……………...

Có Bán cho

Ông (Bà):…………………………………………………………...……………………………..

Số chứng minh thư: ………………...................Ngày cấp:…..........…….Nơi cấp: ………………………...

Địa chỉ:………………...……………………...................……..................................……………………….

Tài sản bán là: ………………………………….......................………………………………………………....

Số lượng: ……………….......................................(Bằng chữ:……………………………................…….)

Giá bán:………………….................................……(Bằng chữ:...………...................................………..)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………….....................………............................................……...

(Bằng chữ: …………………………………………….......................…………………...................…………)

Ông (Bà):……………….........….…đã đặt cọc:…………................…….(Bằng chữ:…….………………...)

cho Ông (Bà):……………………………..…để mua ………………………............…………

Ông (Bà): ……...................... có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà).................………....số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……...............…

Ông (Bà)…........................….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……..............…(Bằng chữ:.....................……….) cho Ông (Bà)………..............….. chậm nhất vào…………..................

Trong trường hợp Ông (Bà)………………...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Địa danh, ngày......tháng..........năm ...........

BÊN MUA BÊN BÁN
Đánh giá bài viết
38 223.273
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm