Mẫu giấy biên nhận tiền mặt

63 498.663

Mẫu giấy biên nhận tiền là gì? Mẫu giấy biên nhận tiền mặt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy biên nhận tiền mặt là gì?

Mẫu giấy biên nhận tiền mặt - biên bản giao nhận tiền là mẫu văn bản được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản để bạn tham khảo, là căn cứ xác nhận việc giao nhận tiền giữa bên giao tiền và bên nhận tiền. Bạn đọc có thể tải mẫu giấy biên nhận tiền mặt bản .PDF hoặc bản .DOC để sử dụng cho công việc của mình.

2. Mẫu giấy biên nhận tiền mặt

Mẫu giấy biên nhận tiền

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận tiền như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…...tháng…...năm......... tại…….......................……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………...

Số CMND: …….............……..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………......

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………........

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):………………………………………..........

Số CMND: ...................................Ngày cấp:........................................Nơi cấp: ..................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm .......tại…............…. Ông/Bà:………........................................ đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:…….............….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  .................., ngày…...tháng....….năm.......

BÊN GIAO TIỀN

 

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Số CMND: ...................................Ngày cấp:..................................Nơi cấp: .........................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:........................ (Viết bằng chữ: ...........................................) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

Đánh giá bài viết
63 498.663
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm