Mẫu giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học

Mẫu giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, phòng xét nghiệm được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../GCNATSH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tên phòng xét nghiệm: .……………………………………………………………….....…

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….........……….

Tên cơ sở có phòng xét nghiệm: ………………………………….………………....…….

Đã đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp ……………………………..

Giấy chứng nhận an toàn sinh học này có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp./.

............, ngày...tháng...năm...

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học

Mẫu giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm