Mẫu giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

1 18

Mẫu giấy chứng nhận về bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về bài thuốc,phương pháp chữa bệnh gia truyền. Mẫu được ban hành theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh

GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN HOẶC PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật dược số 105/2006/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của……………………………………………..,

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ:

Chứng nhận ông/bà ...........................................................

Năm sinh: ...........................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số .............................

Được cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền: .....

Tên bài thuốc/tên phương pháp: ........................................

Phạm vi chuyên môn: Chỉ được khám chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền/phương pháp gia truyền đã ghi ở trên.

 

………, ngày …… tháng …… năm...
GIÁM ĐỐC

Số thứ tự …./SYT theo Quyết định số ..../QĐ-SYT ngày …./…./năm…… của Giám đốc Sở Y tế

Mẫu giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm