Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cơ sở được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

TÊN CƠ QUAN CẤP……………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở: ..................................................................................................

Chủ cơ sở: ..................................................................................................

Địa chỉ kinh doanh: .....................................................................................

Điện thoại:……........................................... Fax: ........................................

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH ĐỂ:

....................................................................................................................

..............., ngày...tháng...năm...

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đánh giá bài viết
1 835
Thủ tục hành chính Xem thêm