Mẫu giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, người được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH …..
TRUNG TÂM ………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đã chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ……………………………………………..

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của ................................................................................................,

CHỨNG NHẬN

Người có lai lịch như sau:

Họ tên .......................; Nam/nữ................... Tên gọi khác: .............................

Sinh ngày:..../..../...........; Nguyên quán: ..........................................................

Nơi đăng ký thường trú: ..................................................................................

Dân tộc: ............; Tôn giáo: ..............; Trình độ học vấn: ................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ..............................................................................

Đưa vào Trung tâm ngày .../.../... theo Quvết định số: ....................................

ngày .../.../... của Chủ tịch UBND ....................................................................

Thời hạn phải chấp hành Quyết định là tháng ................................................

Ngày .../.../... đã chấp hành xong thời hạn đưa vào cơ sở chữa bệnh, nay về cư trú tại: ……………………………

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ khi về địa phương, người đã chấp hành xong thời hạn đưa vào cơ sở chữa bệnh có lai lịch nêu trên phải đến trình diện chính quyền địa phương nơi cư trú./.

NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi vào sổ số:....../GCN

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu giấy chứng nhận về việc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 19
Thủ tục hành chính Xem thêm