Mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới

Mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm viên là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận đăng kiểm viên. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin của đăng kiểm viên, nội dung chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận đăng kiểm viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

Số: .......................

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Cấp cho Ông/Bà: .................................................................................

Ngày sinh: ............................................................................................

Quê quán: .............................................................................................

Hạng đăng kiểm viên: ............................................................................

Mã số đăng kiểm viên: ..........................................................................

ĐƯỢC THỰC HIỆN KIỂM TRA CÁC CÔNG ĐOẠN
TRONG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI NHƯ SAU

Công đoạn 1 và Lập Hồ sơ phương tin

Công đoạn 2

Công đoạn 3

Công đoạn 4

Công đoạn 5

Giấy chứng nhận đăng kiểm viên này có giá trị hiệu lực từ ngày.../.../... đến hết ngày .../.../.... và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã cấp trước đây.

 

Hà Nội, ngày ... tháng .. năm ...
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(Ký tên, đóng du)

Ghi chú:

(*)Chỉ áp dụng đối với hạng đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

Mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 122
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm