Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận về việc đăng ký địa điểm kinh doanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
(Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh)

Cấp ngày …… tháng …… năm ………..

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

2. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp1

- Tên địa điểm kinh doanh viết bằng Tiếng Việt:

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

Mã số địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Ngày lập địa điểm kinh doanh:

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

3. Thông tin về địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh2

- Tên địa điểm kinh doanh:

Mã số địa điểm kinh doanh:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Ngày lập địa điểm kinh doanh:

Tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

Tên chi nhánh chủ quản:

Mã số chi nhánh chủ quản:

Địa chỉ chi nhánh chủ quản:

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________________

1,2 Liệt kê thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp/chi nhánh.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 28
Thủ tục hành chính Xem thêm