Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1 73

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cá nhân của người được đăng ký. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đây.

Mẫu số S04b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán cho DN nhỏ và vừa

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:

Phụ lục số 05/ĐKHN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  Cấp lần....
Ảnh 3x4

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số: .......................

1. Họ và tên: .................................................... Nam/Nữ .......................................

2. Năm sinh: ................ Quê quán/Quốc tịch: .........................................................

3. Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên số ........... cấp ngày ........../.........../.........

4. Được hành nghề dịch vụ kế toán tại: ...................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán này có thời hạn từ ngày ......./....../........ đến ngày: ......./....../......... trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

  ...................., ngày....tháng....năm....
                              TL. BỘ TRƯỞNG
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 73
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm