Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

1 3

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là gì? Mẫu giấy chứng nhận đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là gì?

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin người chứng nhận...

2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN ………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-……

……., ngày ….. tháng ….. năm 20….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Cấp cho (Tên cơ sở) ………………………………

Căn cứ pháp lý: ..........................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax

...................................................................................................................................

2. Loại hình cơ sở

...................................................................................................................................

3. Chức năng

...................................................................................................................................

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng phục vụ

...................................................................................................................................

2. Quy mô hoạt động

...................................................................................................................................

3. Địa bàn hoạt động

...................................................................................................................................

4. Các nhiệm vụ đăng ký hoạt động

...................................................................................................................................

 

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm