Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1 69

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mẫu giấy nêu rõ thông tin về doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

PHỤ LỤC 3
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số: ....................

Cấp lần đầu, ngày ...... tháng ...... năm .........

Cấp lại lần thứ ......, ngày ...... tháng ......... năm ............

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của (tên doanh nghiệp).

CHỨNG NHẬN:

1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...........................................

3. Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ........................................................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

5. Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................

Họ và tên: ..................................................... Giới tính: ...........................................

Ngày sinh: ............................................................... Chức vụ: .................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ............ cấp ngày ..................

6. Giám đốc/Tổng Giám đốc (Nếu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên ..................................................................................................................

Ngày sinh: ............................... Giới tính: ...................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán số: ................... cấp ngày ............

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Theo quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên doanh nghiệp); 01 bản lưu tại Bộ Tài chính.

  Ngày....tháng........năm.......
                              TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
(Ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 69
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm