Mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn là gì? Mẫu giấy chứng nhận góp vốn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa giấy chứng nhận góp vốn là gì?

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp của một cá nhân nào đó cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty, chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu trong doanh nghiệp. VnDoc xin gửi 03 mẫu mẫu giấy chứng nhận góp vốn với các công ty đến các bạn tham khảo, đảm bảo quyền lợi của cá nhân tham gia cổ phần trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy chứng nhận góp vốn tại đây.

2. Mẫu giấy chứng nhận góp vốn đầu tư:

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn
Mẫu 1 - Giấy chứng nhận phần góp vốn

Nội dung cụ thể của Mẫu 1 - Giấy chứng nhận phần góp vốn:

Mẫu 1

CÔNG TY ................................
Số ...../.........../GCN – ..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. - ........../GCN (Lần ….)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................................... cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ...................................................

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: .....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số .................................. do ............................. cấp ngày ..................

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ................................ VNĐ (................................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp ………...................................…….%)

Hình thức góp vốn:

  • Tiền mặt………………................……………………..……………………………………….
  • Tài sản……………………………………..……………………………………................……

Thời điểm góp vốn: ………………………………………………………………………………….......

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

......, ngày ....... tháng ....... năm ........
CÔNG TY .................

Mẫu 2

CÔNG TY ................................
Số ...../.........../GCN – ..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN
(Cấp lần .......)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày

- Căn cứ điều lệ Công ty được soạn thảo và thông qua ngày

- Căn cứ việc góp vốn của các thành viên

Công ty..................................

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): ................................................ Giới tính: ..................................................

Sinh ngày: ........................................ Dân tộc: .................. Quốc tịch: .......................

CMTND/CCCD số: ............................ Do Công an .................. Cấp ngày: ..................

Nơi đăng ký HKTT: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

Là thành viên của Công ty ................., và hiện đã góp ................................ đồng, tương ứng với, chiếm ............ % tổng vốn điều lệ.

Kể từ ngày ..........................., Ông ............................... được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

.............., ngày......tháng......năm......
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem thêm các mẫu giấy chứng nhận góp vốn đầu tư

Đánh giá bài viết
14 137.692
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm