Mẫu giấy chứng nhận thử sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

1 35

Mẫu giấy chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp. Mẫu giấy nêu rõ thông tin sản phẩm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ................

GIẤY CHỨNG NHẬN

THỬ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN (các) sản phẩm sau đây đã được thử và kiểm tra phù hợp với ………………………………………………………………………

Số lượng và tên sản phẩm: .....................................................................

Cơ sở chế tạo: .........................................................................................

Sử dụng cho: ...........................................................................................

Số xuất xưởng: ........................................................................................

Hạn chế áp dụng: ....................................................................................

Tiêu chuẩn kiểm tra: ................................................................................

Được đóng dấu ấn chỉ và số kiểm tra như sau........................................

 

............., ngày...tháng...năm...

 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN *
(Ký tên, đóng dấu)

(*) Người có thẩm quyền là Lãnh đạo Cục ĐKVN hoặc Lãnh đạo Phòng tham mưu hoặc Lãnh đạo Chi cục đăng kiểm theo phân công/ủy quyền của Cục trưởng Cục ĐKVN

Mẫu giấy chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận về việc thử sản phẩm công nghiệp

Đánh giá bài viết
1 35
Thủ tục hành chính Xem thêm