Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là mẫu giấy chứng nhận được nhà trường lập ra để chứng nhận học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường khi chưa nhận được bằng chính thức. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của học sinh, sinh viên, nội dung chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Mẫu 1: Giấy chứng nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

......., ngày...tháng...năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................................

Chứng nhận

Họ và tên: ..............................................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................................................................

Giới tính: ................................................................................................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Ngành đào tạo: ......................................................................................................

Hệ đào tạo: ............................................................................................................

Khóa học: ...............................................................................................................

Đã được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân theo Quyết định số .......... /......................., ngày ...../..../20..... của Hiệu trưởng Trường Đại học .................

Điểm trung bình chung học tập: .............................................. (bằng chữ)

Xếp loại tốt nghiệp: .................................................................................................

Hiện tại, sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu 2: Giấy chứng nhận dành cho học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………

Trường Trung học cơ sở

……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(tạm thời)

Chứng nhận: ................................................ Giới tính: ..........................................

Ngày sinh: ......................................... Nơi sinh: ......................................................

Lớp ...................................... Trường ......................................................................

Hiện cư trú tại: .........................................................................................................

Đã được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: ...................................... ngày…..tháng…..năm .........

Xếp loại tốt nghiệp: .................................................................................................

......., ngày...tháng...năm...

Ghi chú:

Giấy này chỉ có giá trị trong một năm kể từ ngày kí

HIỆU TRƯỞNG

(Họ, tên, chữ kí và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 2.615
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm