Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1 4

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì? Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép kinh doanh... Mẫu được ban hành theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

TÊN ĐƠN VỊ KDVT: ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….../……………

………., ngàytháng……năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Sở GTVT………………..

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:...................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.............................…..................................................

3. Địa chỉ trụ sở:..........................................................…...............................................

4. Số điện thoại (Fax): ..................................................….............................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số: ………………… do…………… cấp ngày……tháng……..năm.............; Mã số thuế: .............................................................

6. Người điều hành hoạt động vận tải: (họ tên, số chứng minh thư nhân dân; trình độ, chuyên ngành đào tạo).

7. Người đại diện theo pháp luật:

8. Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: Tổng số vị trí đỗ xe...(ghi rõ địa điểm, diện tích của từng vị trí).

9. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

10. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành (hoặc theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của đơn vị xây dựng và công bố) như sau:

- Đơn vị đạt hạng: .... (trường hợp Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành).

11. Màu sơn đặc trưng của xe buýt:……………..(áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt).

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm