Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

4 25.265

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản là biểu mẫu áp dụng cho các đối tượng có giao dịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn tham khảo, các bạn có thể tải về và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa tại đây.

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị chuyển khoản:

………………………

Đơn vị:……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

.............., ngày…… tháng………. năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ................................Ngân hàng:.................

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………….........…..............

Đơn vị:……………………………………………………………………........……………..............

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………........……….............

Bằng chữ: ……………………………………………………………………..........……….............

Lý do chi tiêu: …………………………………………………………………........……….............

Căn cứ vào hoá đơn số: …….................................... ngày ….... tháng ……. năm ……......

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………………………………...................

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………........................

Số tài khoản: ………………………………………………………………………….......................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….....................

Thủ trưởng đơn vị
Người xin thanh toán

Chủ nhiệm đề tài/dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:……………………………………………………………………………………….............

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………...........

  .............., ngày......... tháng .........năm.......
             Phụ trách kế toán                    TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
4 25.265
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm