Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác

3 23.484

Giấy đề nghị cử đi công tác

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác theo nhu cầu của đơn vị, khoa, trường giới thiệu một cá nhân nào đó đi làm nhiệm vụ chung của trường, đơn vị. Bạn đọc tải mẫu Giấy đề nghị cử đi công tác để hoàn thành thủ tục giấy tờ tránh gặp những phiền phức khi đi công tác.

Đơn xin trở lại công tác

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Đơn đề nghị chuyển công tác

Đơn xin xác nhận công tác

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm…… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC 

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):      

.................................................................................................................................................................

Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: ……………………...........................................

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..................................................

Đi công tác tại :..........................................................................................................................................

Nhiệm vụ :..................................................................................................................................................

Từ ngày:........................................................................ đến ngày..............................................................

Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :

.................................................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:.....................................................................................................................

2. Kinh phí do: (cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):..................................................................................

3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):............................................................................

Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.                                               

                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi

Đánh giá bài viết
3 23.484
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm