Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ

1 14

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ là gì? Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ là gì?

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc gia hạn nợ. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin gia hạn... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ

Kính gửi: Chi nhánh /Phòng giao dịch NHCSXH………………………………….

Họ và tên người vay vốn/người được ủy quyền............................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……Dân tộc: ...................... Giới tính:…………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .......................................... ; ngày cấp ……/……/……..

Nơi cấp ................................................................................................…......................

Nơi cư trú: ..............................................................................................…...................

Theo Hợp đồng tín dụng số .......................... ngày …… tháng ………. năm ……….,

tôi đã được Chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH .......................................................

cho vay số tiền là ................................................................................................ đồng

(Bằng chữ: ................................................................................................................. )

Số tiền đến hạn trả nợ gốc là: ……………………………..đồng.

Ngày đến hạn trả nợ cuối cùng là ngày …………….tháng …………. năm ………………

Số tiền nợ gốc chưa trả được là ......................................................................... đồng.

Vì lý do:.......................................................................................................................

...................................................................................................................…...............

Đề nghị Chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH ..........................................................

cho gia hạn số dư nợ gốc nêu trên đến ngày ……… tháng ……… năm ……………….

Tôi xin cam kết trả nợ đúng hạn trên./.

Ý kiến nhận xét của cán bộ tín dụng

……………………………………………

…………………………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……. tháng.... năm....
Người vay vốn hoặc
người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÊ DUYỆT CỦA NHCSXH

- Số tiền được gia hạn nợ gốc là ………………………………………………..đồng.

- Thời gian gia hạn nợ: …………..tháng . Hạn trả nợ cuối cùng đến ngày ....../……./……….


TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ HOẶC
TỔ TRƯỞNG TỔ KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

...., Ngày…….tháng…..năm...
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Giấy đề nghị gia hạn nợ do khách hàng vay vốn hoặc người được ủy quyền lập gửi cho NHCSXH.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm