Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

1 4

Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm là gì? Mẫu giấy đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm là gì?

Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc gửi tài sản quý hiếm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin tài sản...

2. Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ GỬI TÀI SẢN

Kính gửi: KBNN…………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………...…………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………....……

Giấy chứng minh nhân dân số: ………... Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…......

Giấy ủy quyền (nếu có): ……………………………………………………………….

Đề nghị cho gửi:

· Tên tài sản: ………………………………………………………………........…….

· Nguồn gốc tài sản:……………………………………………………….......……...

· Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có): ……………………………...………..

· Số lượng tài sản: ……………. túi/gói

· Trọng lượng tài sản: …………. gram

(theo bảng kê chi tiết tài sản gửi đính kèm)

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

– ………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………..

 

 

…………., ngày….. tháng …. năm ….
NGƯỞI GỬI TÀI SẢN
(Chữ ký)
Họ và Tên

Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

Mẫu giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm