Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng

23 198.404

Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 - TT là mẫu chứng từ kế toán được ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Các bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị tạm ứng và điền đầy đủ thông tin cần thiết trong mẫu phiếu.

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 -TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng
Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung cụ thể của Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03-TT được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo:

Mẫu 1: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...........................

Bộ phận: .........................

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày.....tháng....năm....

Số: .................

Kính gửi:.................................................................................................................

Tên tôi là:................................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):............................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:........................................ (Viết bằng chữ)....................

Lý do tạmứng:.........................................................................................................

Thời hạn thanh toán:................................................................................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị.............................

Bộ phận..........................
 

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

Số: .....................

Kính gửi: .....................................................................................................................

Tên tôi là:……………………............………….......…….………………………………..…….....

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:………………………………………(Viết bằng chữ)…………............

Lý do tạm ứng:……………………………………………...……………………………….............

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………..............

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Giấy đề nghị tạm ứng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn v:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ...................

Kính gửi: ..........................................................................................................

Tên tôi là: ........................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ................... (Viết bằng chữ) ...........................

Lý do tạm ứng: ..............................................................................................

Thời gian thanh toán: ....................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
23 198.404
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm