Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động

1 5

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động là gì? Mẫu giấy đề nghị vay vốn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động là gì?

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin vay vốn...

2. Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Cho vay trực tiếp người lao động)

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……..

Họ và tên: ............................... Ngày, tháng, năm sinh: ………../………./….……

Dân tộc: …………………………. Giới tính: ...........................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .............................…Ngày cấp: …………………………Nơi cấp: ...............................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................

Thuộc đối tượng:

- Thuộc hộ cận nghèo □

- Thân nhân người có công với cách mạng □

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số ………………… tại quốc gia/vùng lãnh thổ ………………………………………… ký ngày ……………………… với (doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài), địa chỉ ……………………………………………trong thời hạn ……………………..tháng.

Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ..................................................................... đồng

(Bằng chữ: ................................................................................................................. )

Thời hạn vay: ……………….. tháng …………………………. Trả gốc: ................

Trả lãi: ..................................................................................................................

Tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có):

STT

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH (đồng)

GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN ………………

Ông/bà: ………………………………………..
Hiện đang cư trú hợp pháp tại địa phương.
Thuộc hộ cận nghèo (nếu có) ………………..
………………………………………….......(1)./.

..., ngày... tháng... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp xã ghi rõ đối tượng vay vốn thuộc hộ cận nghèo (nếu có)

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dùng cho người lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm