Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1 9

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì? Mẫu giấy đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì?

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mẫu giấy nêu rõ nội dung cho vay, thông tin người làm đơn... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội…………………………

Họ và tên: ................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ……../……./…….

Dân tộc: .............................................................. Giới tính: ……………………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .........................................

Ngày cấp: ……/…../……..Nơi cấp: ...............................................................................

Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................…..............

Địa chỉ hiện tại: ..............................................................................................….............

Điện thoại: ...................................................................................................…................

Thuộc đối tượng:

- Người lao động là thành viên hộ nghèo □

- Người lao động là thành viên hộ cận nghèo □

- Người lao động là người dân tộc thiểu số □

- Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng □

- Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất □

- Người thường trú tại huyện nghèo (1)□

Tôi có nhu cầu vay vốn để chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trên hợp đồng số …………………………….………. tại quốc gia/vùng lãnh thổ ……………………………….... ký ngày ……../……/…….. với (doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài)……………….

............................................................................................................................ (2)

địa chỉ ........................................................................... trong thời hạn ………… tháng.

Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: .................................................................... đồng.

(Bằng chữ: ................................................................................................................ ).

Thời hạn vay: ………………tháng, Định kỳ hạn trả nợ gốc: …………… tháng/kỳ.

Trả lãi: ........................................................................................................................

Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay (nếu có):

STT

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH (Đồng)

GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN …………………………….

Ông/bà: ....................................................

hiện đang(3) ...............................................

.................................................................

thuộc đối tượng(4) ......................................

.................................................................

trong danh sách UBND xã quản lý./.

……….., ngày ……tháng ……năm……..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

………., ngày ….. tháng … năm...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp người vay là thành viên hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thường trú hợp pháp tại huyện nghèo 30a thì tích tại các ô người thường trú ở huyện nghèo, đồng thời tích vào ô hộ nghèo hoặc Dân tộc thiểu số, nếu là người lao động thường trú tại huyện nghèo 30a không phải là thành viên hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thì chỉ tích tại ô người thường trú tại huyện nghèo.

(2) Ghi đầy đủ tên của Doanh nghiệp đưa người đi lao động làm việc ở nước ngoài (bao gồm cả tên viết tắt).

(3) Đối với lao động tại huyện nghèo đề nghị UBND cấp xã xác nhận rõ người lao động có hộ khẩu thường trú của từ đủ 12 tháng trở lên. Các đối tượng còn lại xác nhận ghi rõ cư trú hợp pháp tại địa phương.

(4) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận rõ đối tượng vay vốn thuộc diện hộ nghèo/hộ cận nghèo/hộ đồng bào dân tộc thiểu số/thân nhân người có công với cách mạng/người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất. Riêng đối với lao động thuộc huyện nghèo cần ghi rõ là hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số hoặc người lao động khác thường trú tại huyện nghèo.

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mẫu giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm