Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh

Mẫu giấy giới thiệu về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh

Mẫu giấy giới thiệu về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh. Mẫu nêu rõ thông tin người được chuyển sinh hoạt, thông tin về nơi chuyển đến... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh như sau:

HỘI CCB KHỐI CÁC CƠ QUAN TP............

HỘI CCB .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........

..............., ngày...tháng...năm...

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HỘI

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (cơ quan sở A)

Giới thiệu đồng chí: .....................................................................................................

Vào hội ngày: .......................Số thẻ: ...........................................................................

Đang sinh hoạt Hội tại: ................................................................................................

Chuyển đến sinh hoạt Hội Cựu chiến binh tại Hội .......................................................

Từ ngày …...tháng …..năm 201…

Đã đóng hội phí đến hết tháng …..năm 201….

 

T/M. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu giấy giới thiệu về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh

Mẫu giấy giới thiệu về việc chuyển sinh hoạt hội cựu chiến binh

Đánh giá bài viết
1 5.684
Thủ tục hành chính Xem thêm