Mẫu giấy giới thiệu giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu giấy giới thiệu về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu giấy giới thiệu về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi là mẫu giấy được lập ra để xin được giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người giám định, nội dung xin giám định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy giới thiệu về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: ………/GGT

..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ....................................

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................................................

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ........................................................ giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……... Số Sổ BHXH: .................................................

Số CMND ……............... cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại …........................

Địa chỉ hiện tại: ..................................................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................. Chức vụ: ........................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của .................................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

* Giám định: □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại

* Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □

2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □

3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □

Trân trọng cảm ơn!

Các giấy tờ kèm theo, gồm có

□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động

□ Đơn khiếu nại

□ Biên bản điều tra tai nạn lao động

□ Giấy chứng nhận thương tích

□ Giấy ra viện

□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp

□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động

□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động

□ Biên bản GĐYK các lần khám trước

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu.

Mẫu giấy giới thiệu về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu giấy giới thiệu về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Đánh giá bài viết
1 824
Thủ tục hành chính Xem thêm