Mẫu giấy giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty

Giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu 2017 dành cho cá nhân, công ty

Tải Mẫu giấy giới thiệu 2017 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác. Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà VnDoc giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.

Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

Giấy giới thiệu bản 2 liên

Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Mẫu giấy giới thiệu số 1: 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- .... (3)..... .... (4).... , ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

........................(2)........................... trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):............................................................. (5)..............................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................

Được cử đến: ......................................................(6)..............................................................

Về việc:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày........................................./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Mẫu giấy giới thiệu 2

Giấy giới thiệu

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:.............................................................

.......................................(2)........................................................................................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………........………………………….....

Được cử đến (6): …………………………………………………………............………………..

Về việc: ………………………………………………………………………………….................. 

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ. 

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy giới thiệu để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính