Mẫu giấy giới thiệu

65 665.671

Mẫu giấy giới thiệu 2019 dành cho cá nhân, công ty

Tải Mẫu giấy giới thiệu 2019 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác. Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà VnDoc giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.

Mẫu giấy giới thiệu số 1: 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- .... (3)..... .... (4).... , ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

........................(2)........................... trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):............................................................. (5)..............................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................

Được cử đến: ......................................................(6)..............................................................

Về việc:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày........................................./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Mẫu giấy giới thiệu số 2

Giấy giới thiệu

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty. Nếu bạn cần tải mẫu giới thiệu file word, có thể chọn 1 trong 2 bản tải về chúng tôi cung cấp bên trên.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:.............................................................

.......................................(2)........................................................................................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………........………………………….....

Được cử đến (6): …………………………………………………………............………………..

Về việc: ………………………………………………………………………………….................. 

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ. 

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác... Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Đánh giá bài viết
65 665.671
Thủ tục hành chính Xem thêm