Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ là mẫu giấy mời được chi bộ trường lập ra và gửi tới cá nhân để mời đại biểu tới dự đại hội chi bộ của trường. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin người được mời, thành phần tham gia, thời gian và địa điểm diễn ra đại hội chi bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ tại đây.

1. Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

2. Nội dung của mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ:

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ..................... ............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ......... - .......

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã ................., Chi bộ trường ............................ tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì ............-......... và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ........ - ..........

* Thời gian: Một buổi, từ .......... giờ, ngày ....... tháng ........ năm ............

* Địa điểm: Tại trường .........................................................

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ

3. Giấy triệu tập đại hội chi bộ

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG...............

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC................

Số: 01-GTT/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành Công, ngày 16 tháng 12 năm 2019

GIẤY TRIỆU TẬP

Dự đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

––––––––

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy phường...........; Chi bộ trường Tiểu học ............. tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC...................

1.Triệu tập: Toàn bộ đảng viên trong chi bộ về dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

2. Nội dung: Dự đại chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 7h40, ngày 28/12/2019

4. Địa điểm: Phòng Hội đồng Giáo dục trường Tiểu học Thành Công A.

Ghi chú: Khi đi nhớ mang theo thẻ đảng viên./.

Nơi nhận:

- Các đảng viên;

- Lưu chi bộ.

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

4. Mẫu giấy mời họp đại hội chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN...............

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN .........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI

Dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ......... - .....….

Thực hiện kế hoạch số….., ngày…………. của Ban thường vụ huyện ủy ……….; Thực hiện kế hoạch………… của Đảng ủy cơ quan chính quyền “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ ……”

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1. Thành phần

- Đại diện thường trực huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Ban tổ chức Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các bí thư Chi bộ trực thuộc huyện ủy;

2. Thời gian: bắt đầu vào lúc…..ngày…..tháng…. năm…………

3. Địa điểm:…………………………………………………….

4. Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Bộ ……………………

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

Kính đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Giấy mời họp chi bộ

Xem thêm các mẫu giấy mời khác trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
2 63.255
Thủ tục hành chính Xem thêm