Mẫu giấy mời tham gia dự họp, hội nghị

Mẫu giấy mời về việc tham gia dự họp, hội nghị

Mẫu giấy mời về việc tham gia dự họp, hội nghị là mẫu giấy được lập ra để mời đại biểu về việc tham gia dự họp, hội nghị. Mẫu nêu rõ người được mời, thời gian và địa điểm diễn ra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời về việc tham gia dự họp, hội nghị như sau:

UBND TỈNH .....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................/GM-SGD&ĐT

..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1)

…………………………………. (2)……………………………………… ...................

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

- … (3) …

- … (4) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ......…..............................................................................................................

Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3), (4) Các cơ quan thông tấn báo chí.

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy mời về việc tham gia dự họp, hội nghị

Mẫu giấy mời về việc tham gia dự họp, hội nghị

Đánh giá bài viết
1 2.569
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm