Mẫu giấy mời họp

8 75.674

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp là một trong những loại văn bản thông dụng trong hoạt động tổ chức, quản lý của mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Mẫu giấy mời họp này được dùng khi muốn tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, họp thành viên, họp công ty, họp công đoàn... Để thông báo với toàn thể cán bộ, nhân sự trong cuộc họp về thời gian, địa điểm, mục đích... bạn phải gửi giấy mời họp đến từng bộ phận liên quan. Vậy nên, VnDoc mời các bạn tham khảo các mẫu giấy mời họp mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Giấy mời họp lớp

Mẫu thư mời họp

Mẫu giấy mời họp thông dụng:

Mẫu giấy mời họp

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời họp như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ...../GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

GIẤY MỜI HỌP

--------- (5) ---------

..................................................... (2) .................................... trân trọng kính mời:    

Ông (bà) ............................................................. (6) ĐT: ............................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Tới dự ............................................................................ (7) .....................................

..................................................................................................................................

Thời gian:...................................................................................................................

Địa điểm ....................................................................................................................

..................................................................................................................................

.........................................................................../.

Nơi nhận:

- …………;

- ……………;

- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp. 

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Đánh giá bài viết
8 75.674
Thủ tục hành chính Xem thêm